VŠEOBECNÉ PODMÍNKY účasti na zájezdech a pobytech s vlastní dopravou CK MLK-TOURS pro rok 2018:

I. Přihláška (objednávka)
Všeobecné podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu, pořádané společností Marian Klabník, cestovní kancelář MLK-TOURS, Nádražní 1088, Frýdek-Místek, IČ: 18105998 a tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK.
Odchylná ujednání ve smlouvě o zájezdu nebo ostatních službách cestovního ruchu mají přednost před zněním Všeobecných podmínek.
Cestovní kancelář zajišťuje jednotlivcům, kolektivům i organizacím účast na pořádaných zájezdech a pobytech s vlastní dopravou na základě písemné smlouvy, za kterou se ze strany zákazníka považuje řádně vyplněná a podepsaná přihláška, a jejím potvrzením ze strany CK (resp. objednávka organizace, opatřená razítkem, podpisem osoby oprávněné jednat jménem organizace, adresou firmy s IČO, DIČ). Zákazník odpovídá za správnost všech údajů, uvedených na přihlášce. Přihláška platí i pro všechny osoby, uvedené na přihlášce zákazníka, za smluvní závazky dalších přihlášených ručí zákazník uvedený na prvním místě přihlášky, který ji také podepisuje.


II. Cena zájezdu a jeho úhrada
- ceny zájezdů a pobytů jsou smluvní ceny v Kč, sjednané dohodou mezi CK a zákazníkem
- do 7 dnů od podání závazné přihlášky zaplatí zákazník 50 % z celkové ceny zájezdu nebo pobytu, doplatek do plné výše nejpozději 30 dnů před odjezdem. V případě 30 % zálohy je doplatek zájezdu, pobytu nejpozději 50 dnů před odjezdem.Při nedodržení stanoveného termínu úhrady zákazníkem má CK MLK-TOURS právo od smlouvy odstoupit a zákazník je povinen uhradit odstupné dle bodu VII. V případě úhrady zájezdu v termínu kratším než 14 dní před nástupem je zákazník povinen tuto úhradu provést hotovostním vkladem na účet CK MLK-TOURS nebo hotově v  kanceláři MLK-TOURS.
- pokud dojde od doby kalkulace a vystavení nabídky zájezdů a pobytů CK MLK-TOURS do jednadvacátého dne před započetím zájezdu (pobytu) ke změně ceny v důsledku zvýšení: směnného kursu české koruny o více jak 10 %, ceny pohonných hmot, dopravních poplatků, pojistných sazeb, zvýšení daní apod., má CK právo toto zvýšení zakalkulovat do celkové ceny zájezdu, pobytu. Tato částka musí být zákazníkem doplacena do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu, přičemž písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu nebo pobytu.


III. Zákazník má právo
- být informován o případných změnách programu, rozsahu služeb a ceny zájezdu, v případě zrušení zájezdu nejpozději 20 dnů před odjezdem.
- reklamovat případné nedostatky ihned po jejich zjištění u průvodce zájezdu (zástupce CK) tak, aby tyto vady bylo možno odstranit v průběhu zájezdu. Nelze-li nedostatky odstranit na místě, mezi klientem a průvodcem musí být proveden zápis včetně potvrzení ubytovatele. S tímto zápisem podá zákazník písemnou reklamaci (obsahující srozumitelné údaje o porušení závazku z cestovní smlouvy včetně důkazů) písemně doporučeným dopisem cestovní kanceláři neprodleně po skončení zájezdu, nejpozději však do 1 měsíce od jeho skončení.IV. Cestovní kancelář má právo
- z důvodů, které nemůže ovlivnit (politická situace, extrémní klimatické jevy, změny u dodavatelů služeb, nedostatečný počet účastníků – min. je 32 osob/bus) zájezd zrušit nebo změnit termín jeho konání.
- v případě závažného porušení právních předpisů ČR nebo navštíveného státu, případně při závažném narušování programu nebo průběhu zájezdu, vyloučit prostřednictvím svého zástupce zákazníka, který narušování způsobil ze zájezdu nebo pobytu bez nároku na náhradu nevyužitých služeb.
- neposkytnout finanční náhradu v případě zkrácení pobytu ze strany zákazníka a pokud zákazník na základě vlastního rozhodnutí služby nečerpá
CK si vyhrazuje právo na změnu trasy a věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností (např. nejistá politická či vojenská situace v navštívené zemi, stávky, dopravní problémy a poruchy, neúměrné čekání na hranicích, živelné pohromy apod.). CK si vyhrazuje právo na změnu ubytovacího zařízení, je-li tato změna provedena ze strany obchodního partnera. V tomto případě CK garantuje ubytování v jiném ubytovacím zařízení na stejné nebo lepší kvalitativní úrovni.


V. Povinnosti zákazníka
- zvážit svou fyzickou a psychickou zdatnost (případně si zajistit doprovod) a dbát, aby přeceněním sil nedošlo k narušení průběhu zájezdu nebo pobytu,
- zabezpečit si cestovní doklady nezbytné k cestám do zahraničí (platný cestovní doklad, v příp. vlastní dopravy zelená karta, mezinárodní řidičský průkaz)
- dostavit se 15 min. před stanoveným odjezdem na nástupní místo, které uvedl v přihlášce
- před odjezdem předložit na požádání doklady o zaplacení zájezdu
- v případě zrušení účasti na zájezdu nebo pobytu uhradit stornopoplatky
- v případě jakékoliv změny rezervace (např. změna jména cestujících, termínu, objednaných služeb) zaplatit na úhradu nákladů paušální poplatek 200,- Kč za osobu před začátkem zájezdu/pobytu (změna termínu s puašálním poplatkem 200,- Kč/os. je možná nejpozději do 50 dnů před odjezdem, poté platí stornopoplatky dle bodu VII.). Změnu jmen, nástupu nutno před odjezdem nahlásit CK telefonicky + písemně včas – nejpozději 7 dní před odjezdem (v kratší lhůtě jen v případě závažných důvodů). V případě změny osoby podepíše nový zákazník souhlas s uzavřenou smlouvou o zájezdu. Oba – původní i nový zákazník jsou zavázáni společně k zaplacení ceny zájezdu včetně poplatku za změnu.
- v případě způsobení škody v průběhu dopravy a pobytu v dopravním prostředku a v ubytovacím zařízení tuto škodu okamžitě uhradit.


VI. Povinnosti cestovní kanceláře
- předat zákazníkovi základní doklady o zájezdu (službě) a pokyny pro cestu
- do 14 dnů od případného zrušení zájezdu nebo pobytu cestovní kanceláří vrátit zákazníkovi všechny zaplacené částky
- připomínky, stížnosti a reklamace zákazníků řešit na místě. V případě, že to není možné, pak do 30 dnů po obdržení písemné reklamace zákazníka.


VII. Odstoupení od smlouvy, stornovací podmínky
- k odstoupení od účasti na zájezdu nebo pobytu je třeba písemného oznámení (doporučeným dopisem) a vrácení originálu cestovní smlouvy. Pro stanovení výše poplatků je rozhodující datum doručení písemného oznámení cestovní kanceláři a nezapočítává se den odjezdu nebo nástupu na pobyt.
- v případě, že zruší účast 1 osoba ve dvoulůžkovém pokoji, je zbývající účastník povinen zaplatit příplatek za jednolůžkový pokoj.
- zákazník má právo kdykoliv po objednání svou účast na zájezdu a pobytu zrušit a je povinen zaplatit stornopoplatky ve výši:
    - při odhlášení dříve než 50 dnů před termínem 300,- Kč/os.
    - 50 – 35 dnů před termínem – 20 % z celkové ceny
    - 34 - 15 dnů před termínem – 60 % z celkové ceny
    - 14 – 6 dnů před termínem – 90 % z celkové ceny
    - 5 dnů a méně před odjezdem – 100 % z celkové ceny zájezdu.
Odstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu, který byl hrazen zaměstnavatelem - vrací se příspěvek zpět zaměstnavateli a odstupné hradí zákazník.


VIII. Pojištění
Účastníci zájezdů CK MLK-TOURS jsou pojištěni a to v tomto rozsahu:
a) povinné smluvní pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., na jehož základě vzniká zákazníkovi pojištěnému cestovní kanceláří právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, je-li tato doprava součástí zájezdu, nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.
b) pojištění léčebných výloh (pouze zájezdy do Maďarska, Chorvatska, Itálie)
- léčebné výlohy (limitní plnění do výše 5.000.000,- CZK) při akutním onemocnění nebo úrazu, přeprava (repatriace) pojištěného ze zahraničí zpět do ČR, zubní ošetření do výše 5.000 CZK, pojištění zavazadel do výše 15.000,- CZK (podrobné informace a výluky pojištění v brožurce pojišťovny).
c) zájezdy na Slovensko nezahrnují pojištění léčebných výloh. V platnosti je mezistátní smlouva o nároku na lékařsky nezbytnou zdravotní péči u smluvních lékařů. Spoluúčast za ošetření je 0,17 EUR při vydání léku, lékařská služba první pomoci, pohotovostní služba 1,99 EUR, doprava sanitkou 0,07 EUR za km jízdy, případný převoz zpět na území ČR není kryt vůbec stejně jako zásah Horské služby. Pokud se chcete vyhnout úhradě nákladů na spoluúčast nebo převoz zpět do ČR, můžete si před odjezdem na Slovensko uzavřít cestovní připojištění u kterékoliv pojišťovny.
d) pojištění nákladů souvisejících se zrušením zájezdu (stornopoplatky). Nemůže-li se dotyčná osoba zúčastnit zájezdu, k němuž je závazně přihlášena z vážných zdravotních důvodů, obdrží účastník zájezdu plnění do výše 80 % (70 % u zájezdů v Čechách a na Slovensko) ze stornované částky, nejvýše však 15.000,- CZK (netýká se minimálního stornopoplatku 300,- Kč). Podmínkou je doložení potvrzení od lékaře.
Za vážné důvody se považují:
- vážné akutní onemocnění nebo úraz (vyžadující hospitalizaci nebo upoutání na lůžko) pojištěného účastníka zájezdu (manžela, manželky, dítěte, rodičů, pokud mají spolu s pojištěným zaplacený pobyt a jsou současně také pojištěni)
- úmrtí pojištěného účastníka zájezdu nebo rodinného příslušníka, který si spolu s pojištěným zaplatil zájezd a je také pojištěn.
Výluky z pojištění: - zrušení zájezdu až po jeho započetí, nedostavení klienta k odjezdu.
Je-li zřejmé, že účast na zájezdu musí být zrušena, je zákazník povinen ihned nahlásit CK, že nastala skutečnost, pro kterou bude nutné účast zájezdu zrušit. a bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den zrušit účast na zájezdu osobně v CK nebo písemně doporučeným dopisem a předat lékařské potvrzení
e) pobyty s vlastní dopravou nezahrnují pojištění léčebných výloh a stornopoplatků.
Doplňující informace: u osob mladších 18 let, cestují-li samostatně, je nutný souhlas zákonného zástupce. Počet a velikost zavazadlových prostorů v autobusech je limitován, za běžnou velikost se považuje kufr nebo taška střední velikosti do hmotnosti max. 15 kg/os. Každé zavazadlo musí být označeno štítkem se jménem a adresou majitele zavazadla. V době zastávek podávají řidiči za poplatek občerstvení – pivo, limo, kávu, čaj, příp. polévkový bujón.

CK si vyhrazuje právo na změnu údajů, uvedených v katalogu zájezdů a pobytů pro rok 2018.
Svým podpisem na závazné přihlášce zákazník potvrzuje, že se s těmito Všeobecnými podmínkami seznámil a souhlasí s nimi v plném rozsahu. Zároveň souhlasí, aby jeho osobní údaje CK zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

(c) copyright 2010 Marián Klabník - MLK-Tours, všechna práva vyhrazena | Manolodesign s.r.o.